17.4.2012

Historie

Vše to začalo na konci léta roku 2005. (článek z roku 2005)

     Jirka Beníček starší a Jirka Beníček mladší si pořídili nová treková kola a byli nažhavení do cyklovýletů po jesenických cestách a terénech. Jirka Beníček ml.( Jiřin) se zmínil o tomto počinu Mojmíru Žváčkovi (Miki). Domluvili se, že po dlouhé době usedne na kolo a přidá se k nim.

     První společná jízda vedla z Jeseníku přes Šumnou na Kristovo loučení, dále na Rejvíz, Zlatý Chlum, Křížový vrch a k Jirkovi Beníčkovi st.(Dospělej). Trasa byla dlouhá 45 km.  Sluníčko hřálo, cesta proběhla bez problémů a tak všichni tři byli nadšeni, jak krásný den prožili. Tehdy netušili, že právě vzniklo jádro budoucího sportovního klubu Jesenických orlů.

     Bylo to 19.září 2005.

 

     Do konce roku 2005 zdolali spoustu míst a vrcholů. Vidly, Obří skály, Paprsek, Orlík a samozřejmě nejvyšší možný bod a tím je Praděd. Při jedné z vyjížděk 9.10.2005, potkali na silnici osamělou cyklistku, která se rozhodovala, kam ten den pojede. Projížděli kolem ní, když v tom Dospělej říká: „slečno, pojeďte s náma". Slečna moc dlouho neváhala a jela. Byla to Věrka Kirschnerová a dodnes jezdí „s náma". Od toho dne už byli čtyři. Vlastně to není úplně přesné. Bylo jich pět, protože už dávno před tím jezdil s Dospělým a Jiřinem další člen týmu. Je to Pepa Ambroz a jezdí pouze na běžkách, poněvadž jeho profese mu neumožňuje letní aktivity.

   

        

     29.10.2005 probíhala v Jeseníku cyklistická akce „Poslední kilometr". Celou akci uváděl známý a populární sportovní komentátor Robert Bakalář. Tehdy jsme si poprvé přičichli k bikovému světu. Na povinné zastávce na Rejvízu jsme stáli za rohem „Noskovy chaty" a nevšimli si nikdo, že se peloton dal do pohybu. Když jsme to zjistili, byli už všichni v trapu. Cílový guláš a svařák nám ovšem neunikl !!!

 

     Jak vlastně vznikl název „Jeseničtí orli"? Velice často navštěvovanou kótou byla rozhledna Zlatý Chlum. Tam stejně často zavítal i děda Opluštil. Při jednom takovém setkání prohlásil :  „Á, jeseničtí orli jsou tady". Potom se stalo ještě několikrát, že nás takhle kdosi nazval, no a už to bylo.

          1.9.2006 Proběhl druhý ročník Priessnitzovy 60. Tohoto skutečného závodu jsme se zúčastnili i my. Samozřejmě, že na bodovací místa jsme nemohli ani pomýšlet, ale zúčastnili jsme se a DOJELI !!! Dospělej, Jiřin a Miki. Opět to jádro.

     Na tomto závodu jsme se seznámili s Kladenským klubem „Oceloví letci". Ti jezdí na zcela jiné úrovni. Jejich hlavní aktivitou je moutainbike. Den před závodem a den po závodě jsme diskutovali o tom, jak založit sportovní klub atd. Nedlouho poté přišel Miki s prvním návrhem na znak Jesenických orlů. Po několika úpravách byl znak schválen. Ze znaku se dá vyčíst, čím se klub zabývá.

BIKING - horské kolo, SKIING - běžky, TREKKING - pěší turistika.Ozubený okraj znaku má představovat převod kola. Tady také probíhala debata o tom, jestli ozubení nechat, či nikoliv. Někomu by totiž mohlo připadat spíše jako vršek od piva. Ani toto nás však neodradilo, protože i pivo je součástí našich výletů za poznáním krás Jesenicka. Kdo jiný než Jesenický orel by měl umět poradit žíznivému turistovi z daleka, kde a jaké pivo se točí !?

 

     Zhruba v červenci 2006 přichází do týmu Ivan Galuszka a Michal Uhelszki. Ten přichází do týmu v březnu 2007.

 

     Od konce roku 2006 připravoval Miki stanovy Jesenických orlů (JO) pro registraci u ministerstva vnitra. Po jednom neúspěchu, kdy byl návrh stanov vrácen pro malé nesrovnalosti, byla registrace u MVČR provedena 23.2.2007. Takto vznikl "sportovní klub Jeseničtí orli Jeseník o.s.".Přípravným výborem byl zvolen jako předseda JO Jiří Beníček - Dospělej.

 

 

 

 

 

 

 

Jirka Beníček - Dospělej dal popud ke vzniku sportovního amatérského klubu Jeseničtí orli a jako jeho kapitán vedl toto seskupení až do svých posledních dnů.

Bavili jsme se sportem, jak v létě, tak v zimě. Za každého počasí. Ačkoliv nejsme závodníci, závodili jsme - pro radost.

 

     „Nevíš dne, ani hodiny", to vždycky Jirka říkával, když jsme zabředli v těžkých tématech. Nikdo však netušil, jak blízko ten den a ta hodina je. Miloval kolo, miloval běžky, miloval lidi se kterými se při sportu potkával. Vždy byl plný elánu, odhodlání a síly, plný radosti a lidské krásy. Potřeboval-li někdo pomoc, vždy byl mezi těmi, kteří  pomohli. Věřil v dobro v lidech, věřil ve spravedlnost. I v tu nejvyšší. „ON to vidí", zaznělo nejednou z jeho úst.

   

     Bylo nám ctí s Tebou prožít několik let. Byla legrace, byly výzvy, bylo pro co žít. Měl jsi nás rád a my na Tebe nikdy nezapomeneme. Bohužel, zbylo už jen říct: „Jirko, kapitáne, děkujeme a sbohem".

 

Tvoji Jeseničtí orli.

 Znak.
(článek z roku 2005)

Znak prošel několika změnami než nabyl dnešní podoby. Rozhodovalo se, zda barevný terč pod orlem bude červený, modrý, zelený nabo žlutý. Ozubený okraj znaku představuje převod kola.Hlava orla byla původně vybarvena v několika odstínech šedé, ale později se zjistilo, že toto provedení není možno vytisknout sítotiskem. Taktéž nápisy v černém poli měly odlišnou verzi. Nápis - KOLO - BĚŽKY - PĚŠKY, byl zaměněn za anglickou verzi BIKING - SKIING - TREKKING. Toto platí i pro nápis CZECH REPUBLIC.

Znak platný do roku 2012
Znak platný do roku 2012
Znak platný od roku 2012
Znak platný od roku 2012
STANOVY SPORTOVNÍHO KLUBU

JESENIČTÍ ORLI JESENÍK o.s.

___________________________________________

 I.

Základní ustanovení

 Sportovní klub Jeseničtí orli Jeseník o.s. (dále jen SK) je dobrovolným sdružením občanů provozující tělovýchovu, sport, turistiku, osvětovou a hospodářskou činnost. V SK  se dobrovolně sdružují jednotlivci. Sdružovat v nich se mohou také jednotlivci bez  členského vztahu k oddílu.

         Sídlem SK:     Za pilou 12, Jeseník 790 01

 

II.

Poslání a cíle

 Základním posláním SK je :

 a)   organizovat sportovní činnost v rámci zapojení do sportovních, tělovýchovných a turistických aktivit, vytvářet pro ni materiální a tréninkové podmínky

 b)   vytvářet široké možnosti užívání svých sportovišť pro zájemce z řad veřejnosti, zejm. pak mládeže

 c)     vytvářet ekonomickou základnu pro plnění svých cílů, a to zejm. vlastní hospodářskou činností

 d)     budovat, provozovat a udržovat tělovýchovná a jiná zařízení, která vlastní nebo užívá

 e)   vést své členy a ostatní účastníky tělovýchovného procesu v SK k dodržování základních etických, estetických a mravních pravidel, umožnit jim širokou informovanost v oblasti tělesné kultury a kultury vůbec

 f)     hájit zájmy členů SK, za tím účelem spolupracovat s orgány obce, s ostatními organizacemi (např. ČSTV, sportovními svazy apod.) i jednotlivci

 g)    dalšími formami své činnosti napomáhat rozvoji veřejného života, kultury, zdraví apod. V obci (okrese, obvodu), zejména formou veřejně prospěšných prací, organizační a osvětovou činností.

 

 III.

Orgány SK

      Nejvyšším orgánem SK je valná hromada složená ze všech členů SK. Schůze valné hromady se konají nejméně jednou za rok. Pokud o její svolání požádá 1/3 členů SK, popř. výkonný výbor nebo její předseda, koná se nejpozději do 1 měsíce od doručení takového podnětu.

      Valná hromada zejména :

 a)     rozhoduje o názvu, sídlu a symbolice SK

 b)     rozhoduje o přijetí a změnách stanov SK

 c)      volí výkonný výbor a revizní komisi

 d)  schvaluje a projednává zprávu o hospodaření a majetku SK, schvaluje rozpočet výkonného výboru a příspěvky jednotlivců

 e)     stanoví hlavní směry činnosti SK pro příští období

 f)    schvaluje a vydává organizační řád a další interní předpisy, ve kterých upraví vztahy SK

K platnosti usnesení valné hromady je zapotřebí souhlasu 1/2 většiny přítomných delegátů za nadpoloviční přítomnosti všech pozvaných delegátů, pokud valná hromada nerozhodne jinak.

Výkonným orgánem valné hromady je výkonný výbor a má vždy lichý počet členů.Valná hromada může rozhodnout o rozšíření výkonného výboru. Ten má vždy předsedu, který je stejně jako další členové výkonného výboru (mimo tajemníka a hospodáře) volen každý rok valnou hromadou. Tajemník i hospodář z důvodu kontinuity práce SK budou znovu voleni až po jejich případném odvolání valnou hromadou. Předseda svolává výkonný výbor podle potřeby. K platnosti rozhodnutí výkonného výboru je zapotřebí nadpoloviční většiny přítomných. Výkonný výbor je usnášeníschopný je-li přítomna nadpoloviční většina jeho členů. Navenek jeho jménem jedná předseda, nebo jím pověřený funkcionář.

 Výkonný výbor zejména :

 a)     zabezpečuje plnění usnesení valné hromady

 b)     organizuje a řídí hospodářskou činnost SK

 c)    připravuje podklady pro valnou hromadu, a to zejm. k rozpočtu, hlavním směrům činnosti, k rozdělení dotací a příspěvků od státu, ČSTV, jiných organizací a fyzických osob

 d)     dbá o hospodárné využívání a o údržbu majetku SK

 e)     zajišťuje operativní spolupráci s místními orgány obcí, s podniky, ostatními TJ, jinými organizacemi a fyzickými osobami

 f)     k zabezpečení činnosti SK vytváří profesionální aparát v nezbytně nutném rozsahu.

 Revizní komise provádí revizi hospodaření výkonného výboru. Počet jejích členů a její statut schvaluje valná hromada.

 

 IV.

Společné zásady členství

      Členem SK se může stát každá fyzická osoba, která souhlasí s posláním SK . O   přijetí  za    člena   rozhoduje   výkonný   výbor, který    stanoví  podmínky  pro vstup členů, a to podle obecných zásad členství schválených valnou hromadou.

Výši členských příspěvků stanoví  výkonný výbor.

 

         Registraci členů, otázku členských průkazů apod. upraví valná hromada svým interním předpisem.

 

V.

Práva a povinnosti členů

      Základní práva řádných členů SK jsou :

 a)    účastnit se dle svých zájmů, schopností a možností sportovního, tělovýchovného,  kulturního a společenského života, jak v rámci svého oddílu, tak v rámci SK jako  celku a to za podmínek Stanov SK a v případě účasti v soutěžích českých sportovních svazů, též podmínek jejich soutěžních řádů, pokud byly v SK  závazně  přijaty

 b)  účastnit  se   všech  akcí, školení  a  seminářů,  které  podle  povahy   svého   zaměření umožňují  odborný  a výkonnostní růst,  s právem podílet se na všech   výhodách, které  z členství vyplývají

 c)    uplatňovat  své  vlastní  názory,  návrhy   i   kritiku   a   to   podle   povahy  buď  přímo anebo   prostřednictvím   zástupce oddílu či odboru  v orgánech SK

 d)    účastnit se jednání orgánů SK, jedná - li se o jeho činnosti nebo chování

 e)     volit a být volen od 18 - ti  let  věku  do všech volených orgánů SK

       Základní povinnosti řádného člena jsou :

 a)    dodržovat Stanovy SK a základní etické a mravní normy sportovce

 b)     plnit usnesení a rozhodnutí  orgánů  SK

 c)     šetřit, chránit a zvelebovat majetek, který slouží SK k zabezpečení jeho činnosti, jakož i  usilovat o jeho dobré jméno

 d)   řádně a včas platit příslušné příspěvky, jakož i  jiné poplatky související s jeho  členstvím a činností  v SK, pokud  o tom příslušný orgán SK podle stanov rozhodl

 e)     řádně plnit funkce a úkoly, jimiž byl člen pověřen

 Řádné členství zaniká :

 a)     vystoupením člena

 b)     vyškrtnutím pro neplnění základních povinností

 c)      vyloučením pro závažné provinění neslučitelné s členstvím

 d)  úmrtím člena či zánikem SK ( dobrovolným  rozpuštěním,   sloučením  s  jiným  sdružením  anebo  pravomocným  rozhodnutím  ministerstva  o  jeho  rozpuštění )

 

 VI.

Majetek SK a hospodaření

       Zdrojem majetku SK jsou zejména :

 -       příspěvky členů SK

-         příjmy z tělovýchovné, kulturní a společenské činnosti

-         příjmy z vlastní hospodářské činnosti

-         příspěvky a dotace od sportovních svazů

-         státní příspěvky, dotace od ČSTV a jiných organizací a osob

-         majetek převedený do vlastnictví SK členem SK .

Majetek SK je ve vlastnictví SK jako celku. O převodech práva hospodaření k majetku, i o jeho nabývání a pozbývání a o všech dalších dispozicích s ním, rozhoduje výkonný výbor.

       Vlastní hospodářská činnost SK se řídí zásadami, schválenými valnou hromadou.

Jménem SK vystupuje předseda nebo jiný jím pověřený člen výkonného výboru.

 

 

V .....Jeseníku....................... dne ...26.2.2007......................

SPONZOŘI
Domist.jpg
logo Harbich web.jpg
Trymeta mala kopie.jpg
logo Paprsek uprava stranky.jpg
Certovy kameny.jpg
Stolarstvi.jpg
 
  PODĚKOVÁNÍ
Sport servis Tomšů
web

Velosport Chuděj
web

Jesenickému týdeníku
web

Olinovi Nešporovi
Petříkov - Brno


 
 
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one